TempO MakerThe new version supports export to .pdf.
Version 0.98 Beta
Contact: Martin Locker - locker(at)vosrk.cz

O aplikaci

Cílem této aplikace je usnadnit stavitelům přípravu závodu v disciplíně TempO. Aktuální verze poskytuje možnost tvorby závodních map a řešení. Aplikace pracuje naprosto nezávisle na ostatních programech. Jejím vstupem jsou formáty .bmp, .png, .tif a výstupy .png a .pdf.
About

The purpose of this application is simplification of setting events in discipline TempO. In the current version you can make sheets of maps and sheets of solutions. This application works without other programs. The possible inputs are .bmp .png .tif and the output is .png, .pdf.
Návod

Program pro přípravu map časových úloh závodů TrailO

Verze 0.98 beta
- změněno nastavení průměru kolečka kontroly

Verze 0.97 beta
- přidáno nastavení průměru kolečka kontroly

Verze 0.95 beta
- opravena chyba centrovaní kolečka při některém otočení mapy

Verze 0.94 beta
novinky:
- přidán směrník na krycí list
- export ve formátu pdf
- export podkladů pro TempO trenažér
- dvě verze solution
- možnost nastavení některých funkcí tlačítek myši (zoom, pan)
- georeferencovaná mapa (pokud je k dispozici i georeferenční soubor mapy, tak je možné bez problémů provést výměnu mapy se zachováním původní pozice)

Postup přípravy map pro TempO závod.

1. Na úvodní stránce vyplníme souhrné informace o závodě (název závodu, měřítko mapy, ekvidistanci, počet stanovišt, velikost výřezu a jejich tvar).
Jakmile zadáte počet stanovišť, aplikace vytvoří pro každé z nich samostatný list.
Stejným způsobem vytvoříme potřebný počet listů pro solution

2. Kliknutím na záložku prvního listu, s názvem "Cluster 1", jej aktivujete.

a) Tlačítkem ... se dostanete do dialogu pro výběr podkladové mapy. Mapa musí být v rastrovém formátu (bmp, png, tiff) s rozlišením 600 dpi (doporučeno včetně georeferenčního souboru).
b) Zvětšování mapy se provádí kolečkem myši, její posouvání tažením pri stisknutém kolečku.
c) Symboly rozhodovacího stanovište, lampionu, zero pozic a kontrol vkládáme přetažením z příslušného tlačítka na mapu (při držení levého tlačítka myši).
d) Symboly lze přemisťovat opět tažením myší při stlacením levém tlačítku.
e) Aktivní symbol je na mapě zobrazen sytou barvou (neaktivní průhledně). Symbol se aktivuje kliknutím na mapě nebo v příslušném seznamu.
f) Aktivní symbol lze smazat klávesou Delete
g) Pokud je aktivní kontrola, stisknutím F3 se zobrazí náhled výrezu mapy (chvilku to trvá)
h) Po aktivaci příslušného políčka v popisu kontrol, lze vkládát části popisu klikáním do seznamu piktogramu.
i) Pořadí kontrol lze měnit jejich přetažením v seznamu (pri stisknutém levém tlačítku).
j) Stejně postupujeme při přípravě dalších stanovišt.

3. Na listu "Solution 1" a dalších můžeme připravit listy řešení. Buď ve variantě celé mapy se zobrazením požadovaných stanovišť (úloh, pozic lampionů, zero pozic a popisů), nebo pouze výřezy jednotlivých stanovišť.

a) Zvolíme požadované měřítko map solution
b) Vybereme variantu: celá mapa, nebo výřezy
c) V případě volby výřezů, nastavíme velikost výřezů
d) Zaškrtneme požadovaná stanoviště. Ta se vloží na správná místa mapy, resp. vytvoří se výřezy map včetně stanovišť.
e) Polohu mapy, resp. výřezů upravujeme přetažením se stisknutým levým tlačítkem myši
f) Stejným způsobem upravíme pozice popisů, čísel úloh a označení lampionů

Projekt závodu nezapomínáme průbežne ukládat.

4. Výsledné mapy a solution uložíme nebo vytiskneme volbou Export
Zde nastavíme zda chceme mapy celého závodu, daného clusteru, jen jednu úlohu, nebo solution Tlačítkem Export se vygenerují mapy do složky "export" ve složce, v níž je uložen projekt ve formátu PNG s rozlišením 600 dpi.
Tlačítkem TempO Simulátor se vygenerují podklady pro tempo simulátor (zvlášť mapy s popisy a obrázky solution - pro ty je potřeba připravit list solution ve variantě výřezů ve stejném měřítku jako má mapa, popisy a označení stanoviště odtahnout mimo obrázek mapy, dolů a doprava). Výsledné soubory jsou ve složce "simulator" u projektu.
Tlačítkem Print je možné mapy přímo vytisknout na tiskárně, kterou zvolíte níže (prozatím nelze nastavovat parametry tiskárny, je nutné je nastavit v předvolbě tisku ve správě tiskáren).

Poznámky:
Program je pro operační systém Windows, vyžaduje .NET 4.0 nebo vyšší
Prozatím se jedná o testovací verzi, takže asi bude obsahovat množství chyb (proto průbežně ukládat rozpracovanou práci).
Manual

Program to prepare maps for time tasks TrailO

Version 0.98 beta
- change setting diameter of control symbol

Version 0.97 beta
- add setting diameter of control symbol

Version 0.95 beta
- fixed circle centering error when turning the map

Version 0.94 beta
News:
- added north arrow to cover sheet
- export in pdf format
- data export for TempO simulator
- two versions of solution
- possibility to set some mouse functions (zoom, pan)
- georeferenced map (in case a georeference map file is available, it is possible to change the map with keeping the original position without any difficulties)

Steps to prepare a map for TempO race

1. On the introductory page we fill in the summary of the race information
(name of the race, map scale, equidistance, number of control points, size of the partial maps and their shape)
As soon as you set the number of control points, the application will create a separate sheet for each of them.
In the same way we will create the appropriate number of solution sheets.

2. Clicking on the first sheet tab, named "Cluster 1", you are going to activate it.

a) Using button ... you will get to the dialogue to choose the background maps. It must be in raster format (bmp, png, tiff) with resolution 600 dpi (recommended for the georeferenced file as well).
b) You can enlarge the map with the mouse scrolling wheel, you will move it by pulling it while the scrolling wheel is pressed.
c) You can enlarge the map with the mouse scrolling wheel, you will move it by dragging it while the mouse scrolling wheel is pressed.
d) To move the symbols drag the mouse while pressing the left button.
e) The active symbol is highlighted on the map (the non-active is transparent). To activate the symbol click on the map or in the appropriate list.
f) To remove the active symbol use Delete.
g) In case the control is active, by pressing F3 the preview of the partial map will appear (it takes some time).
h) After activation of the corresponding field in the control description you can insert parts of description by clicking on the pictogram list.
i) The sequence of controls can be changed by dragging them in the list (with the left buttton pressed).
j) Follow these steps when preparing the following control points.

3. On the sheet "Solution 1" and the others we can prepare the solution sheets. Either in the form of the whole map with the view of the requested control points (tasks, flag positions, zero positions and descriptions), or just the partial maps of single control points.

a) We will choose the requested map scale solution
b) We will choose the option: the whole map or partial map
c) In case of partial map we will set the size of the partial maps
d) We will tick the requested control points. They will be inserted onto the proper places of the map, or the partial maps, i.e. the control points will be created.
e) We ajdust the map position or partial map position by dragging with the left mouse button pressed
f) We will adjust the positions of descriptions, task numbers and flag descriptions in the same way.

Do not forget to save the race project continuously.

4. We will save or print the final maps and solution choosing Export
Here we will set whether we want the maps of the whole race, of the given cluster, just one task or the solution
Using the button Export we will generate the maps to the directory "export" in the directory where the project is saved in PNG format with resolution 600 dpi.
Using the button TempO simulator we generate the data for TempO simulator (separately maps with the description and pictures solution - for those it is neccessary to preapre the sheet solution in the form of partial maps in the same scale as the map is; the descriptions and control points shall be dragged away from the map picture, down and to the right). The final files are in directory "simulator" with the project.
It is possible to print the maps straight away on the printer of your choice below using the button Print (it is not possible to set the printer parameters, it is essential to set them in printing settings)

Notes:
The program is for Windows operation system, requires .NET 4.0 or newer
Right now it is a test version which might contain several mistakes (we suggest saving the work throughout the process)