TempO MakerVersion 0.9 Beta
O aplikaci

Cílem této aplikace je usnadnit stavitelům přípravu závodu v disciplíně TempO. Aktuální verze poskytuje možnost tvorby závodních map a řešení. Aplikace pracuje naprosto nezávisle na ostatních programech. Jejím vstupem i výstup je prozatím pouze bitmapa.
About

The purpose of this application is simplification of setting events in discipline TempO. In the current version you can make sheets of maps and sheets of solutions. This application works without other programs. The inputs and outputs are bitmaps at the moment.
Návod

Nejdříve si vyrobte nový soubor (závod). V hlavní nabídce můžete zadat název svého závodu, zvolit měřítko mapy, ekvidistanci, počet stanovišť, úloh a lampionů, velikost výřezů a jejich tvar. Jakmile zadáte počet stanovišť, aplikace vytvoří pro každé z nich samostatný list.
Klikněte na první list, který se nazývá "Cluster 1". Ze všeho nejdříve musíte otevřít mapu. Následně vám aplikace povolí umístit na mapu symboly (kontrolní body a lampiony). Kontrolám můžezte přiřadit popisy a nechat si vyexportovat závodní mapy. Obdobným způsobem lze vyrobit listy řešení.
Manual

First, make a new file (event). In the main menu you can write the name of the event and you can choose the map scale, contour interval, number of clusters, tasks and flags, size of partial maps and thier shapes. When you choose the number of cluster, the application will prepare bookmarks for setting courses. One bookmark is for one cluster.
Click on the first bookmark called "Cluster 1". First, you must open the map. Then the application allows you to put symbols (control points and flags) on the map. You can choose control descriptions for controls and then the application can export the map sheets. Sheets of solutions you can make by the similar proces.